Hírlevél
Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7 Adhat feadd3e8cd42aed06522912697db8ed274c0e367b59bb1c10462c282f4089858

Bálint Ház         Holokauszt Túlélők programja        Judafest        jaffe.png         narancsliget.png

 

Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7
Hírlevél

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. BEVEZETÉS

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (Székhelye: 1075 Budapest, Síp u. 12., Adószáma: 19664651-2-42, Nyilvántartási száma: 01-01-0001493, a továbbiakban: „Alapítvány”) által üzemeltetett https://mazs.hu internetes weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a látogatók által önkéntes hozzájárulással –hírlevél megküldésére történő feliratkozás során – megadott személyes adatok Alapítvány általi tárolására és kezelésére vonatkozik, valamint az azzal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

A Weboldalra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az EU 2016/679 számú rendelete, a General Data Protection Regulation, azaz az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt”), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

személyes adat: az érintettel (“felhasználó”) kapcsolatba hozható adat – különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím;
hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező Alapítvány, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

A fentiek alapján az Alapítvány az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weboldalon történő regisztráció során feltöltésre kerül.

III. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Az Alapítvány kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Weboldalon keresztül az Alapítvány regisztrált felhasználó részére hírlevelet küldhessen.

A Weboldal bárki által meglátogatható. A látogatókra vonatkozóan az Alapítvány nem gyűjt vagy kezel adatot. A Weboldalon keresztül elérhető hírlevél szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele azonban a Weboldalon történő regisztráció, amely során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:

- Név
- E-mail cím

Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Weboldalon történő regisztráció során a fenti adatok megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a regisztrált felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az “adatkezelés célja” pontban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Alapítvány által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá hogy (iii) az Alapítvány a regisztrált felhasználónak – amennyiben a regisztrált felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet küldjön közvetlenül az e-mail címére.

Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Weboldalon történő regisztráció során a fenti adatok megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a regisztrált felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az “adatkezelés célja” pontban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Alapítvány által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá hogy (iii) a Alapítvány a regisztrált felhasználónak – amennyiben a regisztrált felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet küldjön közvetlenül az e-mail címére.

IV. ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók részére hírlevél küldése, a Alapítvány szolgáltatása iránti érdeklődők feltérképezése.

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációval kezdődik, és annak törlésével végződik, valamint az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (hírlevél feliratkozás).

A regisztrált felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön az Alapítvány, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a  GDPR@mazs.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel, vagy az Alapítványnak címzett és az Alapítvány székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

V. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A regisztráció során megadott személyes adatokat az Alapítvány a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására az Alapítvány jogszabályi előírásnál fogva köteles.

A Alapítvány a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá az Alapítvánnyal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.

Az Alapítvány által kezelt személyes adatokra vonatkozóan adattovábbítás nem történik.

VI. NÉVTELEN ADATOK ÉS “COOKIE”-K

Az Alapítvány a Weboldalról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja a Weboldalt, az Alapítvány nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. Az Alapítvány feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során az Alapítvány beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A “cookie”-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A “cookie” egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A “cookie”-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha “cookie” érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott “cookie”-t vagy sem.

VII. JOGORVOSLATI JOG

A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését a GDPR@mazs.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel, vagy az Alapítványnak címzett és az Alapítvány székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

A regisztrált felhasználó kérelmére az Alapítvány tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Alapítvány mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Alapítványhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Alapítvány költségtérítést állapíthat meg.

Az Alapítvány a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a regisztrált felhasználó írásban jelzi a GDPR@mazs.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel, illetve az Alapítványnak címzett és az Alapítvány székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal; (ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az NAIH elrendelte.

Az Alapítvány a helyesbítésről és a törlésről az érintett regisztrált felhasználót e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti, az Alapítvány az értesítést mellőzheti.

A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
- a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Alapítvány – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Alapítvány az adatkezelést megszünteti.

Amennyiben az érintett felhasználó az Alapítvány döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a NAIH-hoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Weboldal: http://www.naih.hu) fordulhat.

Az Alapítvány az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Szabályzat 2018. május 24. napján lép hatályba.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐK RÉSZÉRE

Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, mint munkáltató ezúton tájékoztatja álláshirdetésre jelentkezőit, (továbbiakban érintett), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyes adataihoz fűződő jogait, ezért adatkezelése során az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) rögzítettek értelmében jár el. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában és papír alapon az Alapítvány irodájában érhető el. A közérthető tájékoztatás értelmében az adatkezelő, a Szabályzata alapján a jelen rövidített tájékoztatót teszi közzé az álláshirdetésre jelentkezők, mint érintettek részére. A jelen tájékoztató a Szabályzat mellékletét képezi.

Adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre:

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír alapon).

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
születési hely, idő azonosítás                           
megpályázott pozíció neve jelentkezés beazonosításához szükséges
tapaszatalatok: korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
iskolai végzettség pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
idegen nyelv ismeret pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
önéletrajz, motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

 

Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig (pozíció betöltése), vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

Adatfeldolgozók köre: A Szabályzat Adatfeldolgozókra vonatkozó mellékletében megjelölt természetes és jogi személyek.

Érintettek jogai: Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad: az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vettek igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint adatainak hordozhatóságához joga van.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Az érintett panasszal élhet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapest, 2018. október 1.